Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

BADANIE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI SCID-5

Kwestionariusz Strukturalnego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości w wersji piątej (SCID-5) jest narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do oceny osób dorosłych.

Zawiera przesiewowy kwestionariusz osobowości SCID-5-SPQ, który jest samoopisowym narzędziem służącym do wstępnego zbadania osobowości badanych. Po wypełnieniu kwestionariusza SCID-5-SPQ, skupiamy się na analizie odpowiedzi twierdzących, przeprowadzając dalszy wywiad.

SCID-5 jest użytecznym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na kompleksową ocenę zaburzeń osobowości u osób dorosłych, takich jak:
– Unikowe zaburzenie osobowości
– Zależne zaburzenie osobowości
– Obsesyjno- kompulsyjne zaburzenie osobowości
– Paranoiczne zaburzenie osobowości
– Schizotypowe zaburzenie osobowości
– Schizoidalne zaburzenie osobowości
– Histrioniczne zaburzenie osobowości
– Narcystyczne zaburzenie osobowości
– Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne)
– Antyspołeczne zaburzenie osobowości

Jak przebiega?
1. Konsultacja wstępna:
Na pierwszym spotkaniu psycholog przeprowadza szczegółowy wywiad kliniczny, skupiając się na zbieraniu informacji dotyczących objawów ADHD oraz historii dolegliwości Pacjenta.

2. Przeprowadzenie badania SCID-5, złożony z dwóch arkuszy, to kolejne narzędzie wykorzystywane w diagnozie różnicowej. Pierwszy arkusz to test prawda/fałsz, gdzie badany odpowiada na 110 stwierdzeń, co pozwala na wstępne przesiewowe ocenienie. Drugi arkusz to wywiad diagnostyczny, przeprowadzany przez specjalistę, który szczegółowo analizuje różne cechy zaburzeń osobowości, zgodnie z kryteriami DSM-5. Test ten jest przeprowadzany stacjonarnie, a odpowiedzi zapisuje się ręcznie.

Badanie, które jest podzielone na dwie główne części:
Informacje Ogólne:
Rozpoczyna się od zbierania podstawowych danych demograficznych, takich jak wiek, stan cywilny, wykształcenie, historia zatrudnienia oraz ewentualne konflikty z prawem. Następnie skupia się na uzyskaniu krótkiego opisu dotychczasowych i obecnych zaburzeń psychicznych.

Pytania Wstępne do Diagnozy Zaburzeń Osobowości:
Ta część ma na celu uzyskanie charakterystyki typowego zachowania badanego oraz jego relacji z innymi ludźmi, a także ocenę jego zdolności do autorefleksji. Składa się z serii pytań otwartych, które mają na celu uzyskanie ogólnego zarysu osobowości badanego.

3. Konsultacja i omówienie wyników:
Ostatnie spotkanie służy szczegółowemu omówieniu diagnozy, obliczeniu i interpretacji wyników oraz sporządzenie pisemnej opinii dla Pacjenta.

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń osobowości. Oferujemy wsparcie i zrozumienie dla Pacjentów, zapewniając komfortową atmosferę podczas całego procesu diagnostycznego. Działamy w oparciu o najnowsze standardy diagnostyczne i etyczne wytyczne zawodowe. Poza diagnostyką osobowości oferujemy również terapię indywidualną, grupową oraz wsparcie psychologiczne dla osób zdiagnozowanych z zaburzeniami osobowości.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na konsultację wstępną lub uzyskania dodatkowych informacji.

Magdalena Bieniewicz- Wolak

Psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka