Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych

Iwona Łaskarzewska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych

Jestem psycholożką w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję w języku angielskim i polskim z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi od ukończonego 18. roku życia w trybie indywidualnym, w procesach długoterminowych. Bazuję przede wszystkim na narzędziach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), z małymi akcentami tzw. "trzeciej fali", czyli narzędzi czerpanych z terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT), czy też Terapii Schematów.

W swojej praktyce zaczynam od wspólnego zrozumienia bieżących trudności zgłaszającej się osoby i nakreślenia celów wizyt. Kieruję się empatią i zrozumieniem indywidualnych potrzeb, dobierając adekwatne kroki leczenia. Ważnym dla mnie czynnikiem jest także wyodrębnienie zasobów, czyli mocnych stron pacjenta. Na każdym etapie współpracy korzystam z materiałów ćwiczeniowych, wprowadzając drobne elementy szkoleniowe, by przekazać umiejętności do radzenia sobie w kryzysach.

I am a psychologist undergoing four years of cognitive-behavioral psychotherapeutic training and a member of the Polish Cognitive-Behavioral Psychotherapy Association. I regularly supervise my work.

I work in English and Polish with adults and young adults from the age of 18 on an individual basis, in long-term processes. I rely primarily on cognitive-behavioral therapy (CBT) tools, with small accents of the "third wave", i.e. tools derived from dialectical behavioral therapy (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT), or Schema Therapy.

In my practice, I start with a common understanding of the applicant's current difficulties and outline the goals of our visits. I am guided by empathy and understanding of individual needs, selecting appropriate treatment steps accordingly. Another important factor for me is eliciting the patient's resources, i.e. the patient's strengths. At each stage of cooperation, I use materials with exercises introducing small training elements to provide skills for dealing with crises.

I specialize in therapeutic work with depression, insomnia and anxiety (social anxiety, panic disorder, phobia, health anxiety, generalized anxiety disorder GAD, or OCD). I provide psychological support in crises, conducting cognitive-behavioral psychotherapy, and psychological tests.

Wykształcenie

 

Psychologia kliniczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;

Trener warsztatów umiejętności psychospołecznych osób dorosłych;

Uczestniczka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), Crescentia;

Certyfikat pierwszego stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), LETSR;

Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci, Szkoła TUS;

Diagnoza i konceptualizacja w poznawczo-behawioralnej terapii par, InterEgo

Doświadczenie

 

Pracuję gabinetowo w poradniach psychologicznych online oraz w gabinetach w Warszawie. Dotychczas wspierałam osoby w kryzysach w Centrum Zdrowia Psychicznego (NFZ), z zaburzeniami nastroju i trudnościami w relacjach oraz w trakcie znaczących zmian życiowych. Zbierałam doświadczenie jako psycholożka w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 7. w Warszawie, a także podczas licznych staży, m.in. na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w prywatnej poradni specjalizującej się w warsztatach z obszaru terapii dialektyczno-behawioralnej, czy współpracując z jedną z fundacji niosących wsparcie osobom w kryzysie onkologicznym. Posiadam doświadczenie biznesowe jako trenerka kadry kierowniczej w jednej z ogólnopolskich firm oraz współpracuję z innymi specjalistami zdrowia psychicznego.

I work in private practices online and in-office in psychological counseling centers in Warsaw. In my past experiences, I have supported people in crises at the Mental Health Center (NFZ), with mood disorders and relationship difficulties, and during significant life changes. I gained experience as a psychologist in a complex of care and educational facilities for children up to 7 years of age in Warsaw, as well as during numerous internships, including the Diagnostic and Therapeutic Department of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, a private clinic specializing in dialectical-behavioral therapy workshops, or in cooperation with one of the foundations supporting people in oncological crises. I’ve gained business experience as a management trainer in one of the Polish nationwide companies and I cooperate with other mental health specialists.

Specjalizuje się w

terapii w języku angielskim;

pracy terapeutycznej z depresją, bezsennością oraz lękiem (społecznym, lękiem napadowym, fobią, lękiem o zdrowie, lękiem uogólnionym, czy OCD);

przeprowadzaniu testów psychologicznych;

diagnozie zaburzeń osobowości- test SCID-5;

diagnozie ADHD u młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych

Recenzja “Ból emocjonalny” wydawnictwa GWP

Ból emocjonalny czy możemy z niego coś czerpać? Co mówią o nim psychoterapeuci?