Umów wizytę
Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par

Katarzyna Brejnakowska

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par

Poprzez własne doświadczenie i wiedzę, integrując różne podejścia terapeutyczne, z szacunkiem, bez pośpiechu, dbając o przestrzeń drugiej Osoby, chcę zaoferować Państwu szeroki zakres wsparcia.

Dzięki pracy w zawodzie, nauce i własnym doświadczeniom wiem, że ciało i umysł tworzą jedność, dlatego holistyczna postawa oraz indywidualne podejście w pracy terapeuty są dla mnie niezwykle istotne. Najczęściej pracuję z osobami zmagającymi się z obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, atakami paniki, przewlekle chorymi, odczuwającymi wzmożone napięcie psychiczne, którym często towarzyszy obniżone poczucie własnej wartości, skuteczności i sprawczości.

Doświadczenie w pracy z osobami między innymi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami pracy układu endokrynnego, chorobami o podłożu autoimmunologicznym, pozwoliły mi zdobyć wiedzę na temat wpływu czynników fizycznych na zdrowie psychiczne i odwrotnie. Dlatego dbam o poszerzanie świadomości pacjentów, o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań oraz reakcji fizjologicznych.

W dbałości o drugą Osobę, za Jej zgodą, dzielę się tym, co jest udowodnione naukowo i tym, czego doświadczam i rozwijam sama w sobie. Poprzez praktyki uważności, relaksacji, medytacji, pracy z nerwem błędnym, pozytywną komunikację, model Self-Compassion, spotkania ze mną to spotkanie człowieka z człowiekiem, stanowiącego całość. Spotkania prowadzę w języku polskim i angielskim.

Through my own experience and knowledge, integrating various therapeutic approaches, with respect, without haste, taking care of the other person's space, I want to offer you a wide range of support.

I am a psychologist, psychosomatologist and sexologist. I work with children, adolescents and adults. I gained my experience, among others, in the Mazowiecki Neuropsychiatry Center at the 4th Department of Neurosis Treatment for Adolescents in Zagórze, the Center for Postgraduate Medical EducationDepartment of Medical Sexology and Psychotherapy of the Independent Public Clinical Hospital named after prof. W. Orłowski CMPK in Warsaw,at the Foundation for the Promotion of Sexual Health named after dr Stanisław Kurkiewicz, private and public psychological clinics and therapeutic centres.

I also work in private international educational institutions and educational. I have experience as a diagnostician, trainer / trainer. I also work in English.

Thanks to work in the profession, science and my own experiences, I know that the body and mind create unity, which is why a holistic attitude and an individual approach in the work of a therapist are extremely important to me. Most often I work with people struggling with a depressed mood, anxiety disorders, panic attacks, chronically ill people who experience increased mental tension, which is often accompanied by reduced self-esteem, effectiveness and agency. Experience in working with people diagnosed with endocrine system disorders, autoimmune diseases, among others, allowed me to gain knowledge about the impact of physical factors on mental health and vice versa. That is why I care about expanding patients' awareness, about the mutual influence of thoughts, emotions and behaviors as well as physiological reactions.

In caring for the other person, with their consent, I share what is scientifically proven and what I experience and develop in myself. Through the practices of mindfulness, relaxation, meditation, working with the vagus nerve, positive communication, the Self-Compassion model, meetings with me are a meeting of a person with a person, constituting a whole (body, mind, soul).

Doświadczenie

 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Oddział IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu;

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof.W.Orłowskiego CMPK w Warszawie;

Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza;

Wykształcenie

 

W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) Uniwersytetu SWPS,

Psychosomatyka i somatopsychologia Uniwersytetu SWPS,

Międzywydziałowe studium pedagogiczne Uniwersytetu SWPS,

Studia magisterskie o kierunku Psychologia ze specjalnością: Psychoterapia
i Terapia Seksualna pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Lew‐ Starowicza.

Szkolenia

 

Mindfulness – trening uważności;

Zaburzenia odżywiania;

Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Organizowane prze Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci;

Organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę oraz Centrum
Psychoterapii Psychodynamicznej;

Rozwój psychoseksualny młodzieży. Organizowane przez Mazowieckie Centrum
Psychodynamiczne w Warszawie;

Skala Inteligencji i Rozwoju ‐ IDS. Organizowane przez Akademickie Centrum
Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Warszawie;

Zespół Aspergera, cechy diagnostyczne – diagnoza, terapia, modyfikacja
zachowań. Organizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie;

Kliniczna diagnoza wstępna krok po kroku. Organizowane przez Akademickie
Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS;

Terapia depresji dzieci i młodzieży. Organizowane przez Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” w Warszawie;

Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem. Organizowany przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS;

Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami.
Organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej „Sukces” w Warszawie;

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych. Certyfikowany program
szkoleniowy organizowany i sygnowany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Fundację Praesterno.