Umów wizytę

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin przyjęć na wizyty online i stacjonarne w ośrodku terapeutyczno-rozwojowym Przestrzeń Holistic©

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.przestrzenholistic.pl oraz przez ogłaszany na portalach https://www.halodoctor.pl/ oraz www.znanylekarz.pl profil ośrodka i prowadzone tam profile współpracujących z nim specjalistów.
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.przestrzenholistic.pl oraz profil ośrodka i profile współpracujących z nim specjalistów na portalach https://www.halodoctor.pl/ oraz www.znanylekarz.pl
  4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu
  Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,
  5. Usługodawca – Wholemed Sp. z o.o., ul.Brzeziny 34a/3, 03-256,
  Warszawa, NIP 5242960982, KRS 0001014598, REGON: 524251104
 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
  1. Uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email;
  2. Jeżeli jest wymagana- uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty. W szczególnych przypadkach (na przykład, gdy pacjent nie dotarł na poprzednio umówioną wizytę i nie poinformował ośrodka o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem) ma każdorazowo prawo do wymagania przedpłaty także, gdy na stronie internetowej taki wymóg nie widnieje
 3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym (a także w niektórych przypadkach na podany numer telefonu sms-em) zostanie wysłany link prowadzący do strony internetowej umożliwiającej uiszczenie przedpłaty. Link ważny jest 24 godziny od momentu jego utworzenia i tyle czasu ma pacjent na uiszczenie opłaty, co jest warunkiem skutecznej rezerwacji. Pacjent może także dokonać przelewu bezpośrednio na konto ośrodka, wymagane jest wtedy przesłanie potwierdzenia
  wygenerowanego w systemie bankowości elektronicznej banku pacjenta i przesłanie go na adres e-mail ośrodka w celu weryfikacji jego poprawności.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest skuteczna rezerwacja wizyty na stronie internetowej Ośrodka.
 6. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24h przed wybranym terminem wizyty lub
  niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, gdy dla danego pacjenta lub danej usługi przedpłata jest wymagana, termin uznaje się za niezarezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 7. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
  1. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie przedpłaconej wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 48 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe poprzez stronę internetową ośrodka korzystając z udostępnionego tam systemu rezerwacji, portal współpracujący z ośrodkiem jak ZnanyLekarz, gdzie udostępniamy niektóre z kalendarzy naszych specjalistów, wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub poprzez kontakt telefoniczny/sms na numer ośrodka podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny lezącej po stronie pacjenta.
 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Dane do kontaktu z Ośrodkiem

 1. Strona internetowa: www.przestrzenholistic.pl
 2. Numer telefonu: +48 794 205 629
 3. Adres e-mail: recepcja@przestrzenholistic.pl

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:
  1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne
  procesory),
  2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla
  systemów 64-bitowych,
  3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych
  tymczasowych i ciasteczek,
  4. stałe połączenie do sieci Internet.
 2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  1. rachunku bankowego, w banku działającym na teryteorium RP w przypdku wizyty przedpłaconej przez PayU lub przelewem,
  2. konta poczty elektronicznej,
  3. telefonu komórkowego z aktywnym numerem u operatora działającego na terenie Polski.

§ 6. Zasady świadczenia usług Ośrodka stacjonarnie i on-line:

 1. Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem terapii, poza sytuacjami (w odniesieniu do psychoterapii) określonymi w kodeksie psychologa i prawie polskim, w tym konsultacji i superwizji
 2. Osoba prowadząca terapię posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu, podlega superwizji zawodowej. W swoich działaniach prezentuje uczciwość i szacunek wobec światopoglądu, orientacji seksualnej, przekonań religijnych osób, z którymi pracuje.
 3. Sesje terapeutyczne i psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50 min, sesje
  psychoterapeutyczne par i małżeństw, rodzinne – 50 lub 80 min, konsultacja psychiatryczna pierwsza 40 min, konsultacja psychiatryczna kolejna 20 min, zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osoba prowadzącą terapię
 4. Częstotliwość sesji, jak również czas trwania terapii określany jest indywidualnie z osobą prowadzącą terapię
 5. W przypadku spóźnienia obowiązuje płatność za całą sesję, sesja nie może być przedłużana, ze względu na szacunek do czasu osób prowadzących, jak i kolejnych osób korzystając z usług Ośrodka
 6. Zaplanowaną wizytę można odwołać na minimum (nie później niż) 24 godziny przed ustalonym terminem. Sesja nieodwołana lub odwołana po tym czasie jest pełnopłatna.
  Jednorazowe niestawienie się na umówioną wizytę wymaga uregulowania płatności za wizytę, która z winy pacjenta się nie odbyła + przedpłaty 100% ceny przed kolejną (do 48 h przed wizytą). Dwukrotne niestawienie się na umówioną wizytę wymaga uregulowanie płatności za dwie wizyty, które z winy pacjenta się nie odbyły + przedpłaty 100% ceny dla następnych trzech kolejnych wizyt, do 48 h przed każdą). Przy 2 umówionych i nie opłaconych przez pacjenta wizytach (wliczając w to wizyty wymagające przedpłaty) ośrodek ma prawo odmówić pacjentowi możliwości zapisu na wizyty kolejne jak i świadczenia dalej jakichkolwiek usług na jego rzecz. W wyjątkowych przypadkach (zdarzenia faktycznie losowe, udokumentowane) sesje można odwołać bezpłatnie – do indywidualnego uzgodnienia.
 7. Pacjenci, którzy są w stałym procesie psychoterapeutycznym, mogą odwołać wizytę bezpłatnie nie więcej niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego procesu psychoterapeutycznego, jednak nie później niż na 48 h przed sesją.
 8. Wizyty można opłacać z góry przelewem na konto Ośrodka, przy pomocy linku
  generowanego do PayU (ważny 24h) i wysyłanego na adres e-mail i/lub sms-em na numer telefonu pacjenta, lub gotówką i kartą płatniczą na miejscu na recepcji zawsze przed rozpoczęciem sesji, według aktualnych stawek za czas pracy poszczególnych specjalistów – informacja na recepcji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2023r